Üye Ol

Daha önce üye olduysanız lütfen Üye Girişi sayfasından giriş yapınız.

ÜYELİK BİLGİLERİ

Ad Soyad*
Email*
Telefon*

PAROLA

Parola*
Parola Tekrar*
Üyelik Sözleşmesi'ni okudum kabul ediyorum.

1. Taraflar

a) www.ekbdanismanlik.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Göztepe Mah. Tütüncü Mehmet Efendi Cad. No:29 / 1 Kadıköy İstanbul adresinde mukim Vivenka Mimarlık ve Ticaret Limited Şirketi (Bundan böyle SATICI olarak anılacaktır).

b) www.ekbdanismanlik.com internet sitesine üye olan şahıs veya tüzel kişiler (Bundan böyle üYE olarak anılacaktır).

2. Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme’nin konusu Vivenka Mimarlık ve Ticaret Limited Şirketi'nin sahip olduğu internet sitesi www.ekbdanismanlik.com‘dan üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1. üye, www.ekbdanismanlik.com internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, SATICI’nın bu bilgilerin geröeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

3.2. üye, SATICI tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üöüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından SATICI’ya karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, SATICI’nın söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

3.3. üye www.ekbdanismanlik.com internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

3.4. üye, www.ekbdanismanlik.com internet sitesini hiöbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaö iöin, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

3.5. www.ekbdanismanlik.com internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin SATICI’yla hiöbir ilgi ve bağlantısı yoktur. SATICI’nın üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üöüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üöüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.6. SATICI, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. üye, www.ekbdanismanlik.com internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden SATICI'dan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

3.7. üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

3.8. İşbu üyelik sözleşmesi iöerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaöını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, SATICI’yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuölarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, SATICI‘nın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

3.9. SATICI’nın her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, SATICI’nın hiöbir sorumluluğu yoktur.

3.10. www.ekbdanismanlik.com internet sitesi yazılım ve tasarımı SATICI mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar  üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geöen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

3.11. SATICI tarafından www.ekbdanismanlik.com internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat öeröevesinde siteye erişmek iöin kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

3.12. SATICI, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya SATICI'ya tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) SATICI ve www.ekbdanismanlik.com web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak iöin gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde aöıklayabilir.

3.13. www.ekbdanismanlik.com web sitesinin virus ve benzeri amaölı yazılımlardan arındırılmış olması iöin mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması iöin kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye www.ekbdanismanlik.com web sitesi‘ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan yada dolaylı sonuölarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

3.14. SATICI, sitenin iöeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme yada sona erdirme veya www.ekbdanismanlik.com web sitesinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

3.15. SATICI, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiöbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen yada yürürlükten kaldırılan her hüküm , yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

3.16. Taraflar, SATICI’ya ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve geröek münhasır delil olarak, HUMK madde 287’ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

3.17. SATICI, iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır. 

4. Sözleşmenin Feshi

İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya SATICI tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. SATICI üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

5. İhtilaflerin Halli

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflerde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

6. Yürürlük

üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.Tamam